Kontakt/Lokalizacja

Przedszkole Montessori Fantazja

Materiały dydaktyczne

Nieodłącznym elementem Pedagogiki Montessori są pomoce dydaktyczne zwane Materiałem Montessori. Są one starannie i estetycznie wykonane, przede wszystkim z materiałów naturalnych: drewna,metalu, ceramiki. Dzielą się na kilka kategorii.

Materiał  i zajęcia z obszaru życia codziennego

Efektem  pracy  z tym materiałem jest wyrobienie u dzieci koordynacji ruchowej, aktywnego działania,oraz koncentracji, z drugiej zaś strony opanowanie konkretnych umiejętności, które będą mogły wykorzystać w życiu codziennym, takie jak: ubieranie się, składanie ubrań, zapinanie guzików, sznurowanie butów, zamiatanie, polerowanie srebra, luster, czy też uprawy i pielęgnacjiroślin, obsługiwanie  różnych urządzeń technicznych i wiele innych.Materiały, zajęcia i ćwiczenia z obszaru praktycznego życia mają głęboki sens wychowawczy. Kształtują wolę dziecka i wiarę we własne możliwości. Uświadamiają konieczność zachowania pewnego porządku i kolejności czynności.Pozwalają kształtować odpowiednie postawy wobec przedmiotów, ludzi oraz
całej rzeczywistości.

 Materiał sensoryczny

Ten materiał wprowadza dziecko w świat pojęć, wymiarów, brył, powierzchni.Uczy rozróżniania barw, smaków, zapachów, dźwięków, a więc kształci poszczególne zmysły. Materiał edukacyjny w metodzie Montessori  jest przygotowany z ogromną precyzją, uwzględniając możliwości rozwojowe dziecka. Przygotowany jest on w oparciu o pewne zasady wynikające z możliwości rozwojowych dziecka, np. przygotowano go tak, aby oferował dzieciom  izolowane wrażenia zmysłowe, by w czasie spostrzegania jednym zmysłem  inne zmysły nie byłyangażowane, ale wręcz wyłączone. Uczyniono to m.in. ze względu na to, że małe dziecko odznacza się niewielką tolerancją na czynniki rozpraszające jego uwagę. Dlatego elementy wchodzące w skład jednego zestawu materiałów dydaktycznych różnią się tylko jedną właściwością , na której dziecko łatwiej koncentruje swoją uwagę, np. barwą i jej odcieniami. Dzięki temu pracaz materiałem jest bardzo efektywna. Materiał Montessori uwzględnia też zasadęstopniowania trudności, przechodzenia od łatwiejszego do trudniejszego, od działań prostychdo bardziej złożonych, od materiału konkretnego do coraz  bardziej abstrakcyjnego, od czynności  motorycznych,poprzez wyobrażone, do czynności umysłowych.  Bogactwem  tego  materiału jest również możliwość kontrolowania przez dziecko własnych błędów. Właśnie w samym materiale utkwiona jest kontrola błędu. Samodzielne zauważenie błędów w działaniu, bez udziału nauczyciela, jego oceniającej postawy  sprawia, że w dalszych ćwiczeniach dziecko postępuje bardziej ostrożnie i z namysłem. Z coraz większą uwagą obserwuje przedmioty i analizuje ich cechy, co pozwala mu zauważyć coraz subtelniejsze różnice między nimi i zapewnia sukces w działaniu.

Materiał językowy

Montessori zauważyła związek między rozwojem mowy a rozwojem intelektu oraz osobowości.Dziecko przyswajając język, kształtuje – całą swoją osobowość. Stąd też opracowała ona wiele materiałów dydaktycznych  oraz ćwiczeń służących  jego kształceniu. Montessori zauważyła, że okres między 3 a 6 rokiem życia to okres szczególnej wrażliwości na naukę czytania i pisania.Dziecko w tym okresie ma zdolność do myślenia symbolicznego, przejawiającego się w tym, że interesuje się znakami i ich znaczeniem, słowami i ich sensem. Najbardziej   korzystny moment wprowadzania pisma, to  według niej wiek około 4 roku życia. Dzieci uczą się wtedy z łatwością i swobodą, nauka zajmuje im kilka miesięcy, gdzie w wieku 6-7 latpotrzebują na naukę tej czynności około dwóch lat i zwykle osiągają to po długich, ciężkich ćwiczeniach. Materiał językowy jest ściśle powiązany z  ćwiczeniami i zajęciamidydaktycznymi prowadzonymi w ramach wszystkich pozostałych obszarów.

Materiał matematyczny

Materiał ten pozwala dziecku w sposób przystępny, na konkretach przejść przez skomplikowanyświat liczb i działań matematycznych. Kiedy małe trzyletnie dzieci przychodzą po raz pierwszy do przedszkola, umieją liczyć do dwóch lub trzech. Uczą się bardzo szybko liczb, licząc przedmioty. Życie codzienne dostarcza tysiąca sposobności, aby je tego nauczyć drogą praktyki: brak dwóch guzików  w tym sweterku, potrzeba nam jeszcze trzech  talerzy. Montessori przygotowałzestaw materiałów ściśle powiązanych ze sobą, prowadzących od konkretów do  abstrakcyjnychdziałań. Przedszkolaki wchodzą w świat skomplikowanych działań matematycznych  pracując  ze złotymi perełkami, które składają się częściowo na materiał matematyczny.

Materiały i zajęcia z obszaru edukacji środowiskowej

Poprzez ten materiał dziecko poznaje świat przyrody i zasady w nim rządzące.  Dzieci poznają zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie i życiu społecznym.  Materiały są tak przygotowane, aby dzieci mogły poznawać zarówno to, co jest im bliskie, jak i to, co odległe w czasie i przestrzeni.  Obszar edukacji środowiskowej obejmuje wiele zagadnień z różnych dziedzin nauki: biologii, historii, geografii… Ważną cechą tego materiału jest też wielostronny charakter nauczania, co skłania dzieci do samodzielnego przyswajania wiedzy i łączy się z przeżyciami emocjonalnymi oraz praktycznym działaniem, angażuje więc różne formy ich aktywności: intelektualną i emocjonalną, werbalną w mowie i piśmie – oraz ruchową,a także plastyczną, muzyczną i techniczną. W tym obszarze jestmiejsce na swobodną pracę dziecka, prowadzenie obserwacji i eksperymentowanie, przygotowanie i realizację projektów, a także zbieranie i opracowanie materiałów,  dyskusje. Wszystkie te metody i formy pracy, służą aktywizowaniu dzieci, rozbudzaniu ich ciekawości i zainteresowań poznawczych, co sprawia, że są efektywne i dostosowane do właściwości psychicznych dzieci znajdujących się na określonym etapie rozwoju.
 

Przyjmujemy zapisy na rok szkolny

2014/2015

Informacje

Galeria

11.07.13 Spotkanie grupy Słoneczników

Kadra

Nasze Grupy Montessori FANTAZJA to przede wszystkim, wysoka jakość usług edukacyjnych, zagwarantowana przez starannie dobraną kadrę pedagogiczną, którą stanowią młodzi i doświadczeni nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, kochający pracę z dziećmi, tworzący atmosferę pełną ciepła i radości oraz dbający o wszechstronny rozwój dzieci.